Indledning

Alle uanset herkomst har vi en flig af naturen med i vores sum af færdigheder og teoretiske viden. Nogle vedligeholder og udbygger denne gennem hele tilværelsen, mens andre er tilskuere, der dog ofte blot venter på en anledning eller mulighed til, at involvere sig fysisk i de uanede muligheder, som naturen tilbyder os overalt dag og nat året rundt.

Personligt er min interessere for naturens mangfoldighed skabt samtidig med talesproget, og siden suppleret med dertil relateret uddannelse, kurser og årtiers samtidige arbejde med relaterede emner inden for friluftsliv, historie, kultur og miljø; - hvilket også fremgår af Naturguidens mange og varierede tilbud herunder.

I højre sidepanel ses en række nonprofit anvisninger på lokale muligheder for overnatninger og ordinære spisesteder; - samt nederst nogle attraktive kulturemner og aktive links.

Naturguiden© er upolitisk og økonomisk uafhængig. Alle honorarer betalt for foredrag og guidede ture går ubeskåret til annonceringer, denne hjemmesides drift og mangfoldiggørelse af pjecer.

Vi er alle en del af naturen, der er en følsom garant for vores fælles liv og fremtid, hvorfor vi kun via en fælles ansvarlig og skånsom brug af naturens enestående mangfoldighed, vil kunne medvirke til i fremtiden, at sikre vore efterkommere nogle attraktive muligheder, der forhåbentlig er mindst lige så gode, som dem vi har arvet og nu gør brug af ude i den frie natur.

Aftaler

Naturstyrelsen Blåvandshuk (Oxbøl Statsskovdistrikt) har med virkning fra 1. januar 2005 mundtlig fornyet Lokalhistorisk Værksted® tilladelse af 1. januar 1984 til, at også Naturguiden© kan benytte skovdistriktets enge, græsarealer, heder, plantager, skove, søer og vandløb til guidede ture under hensyntagen til de gældende begrænsninger i brugen af de / det pågældende naturarealer.

Kompetencecenter Skyde- og øvelsesterræn Oksbøl (Kommandantskabet i Oksbøllejren) har med virkning fra 1. april 2002 mundtlig givet Naturguiden© ved Lokalhistorisk Værksted® i Oksbøl tilladelse til uden for annonceret og planlagt øvelsesaktivitet, at benytte området mellem Grærup Havvej, Filsøvej og Kærgårdvej til guidede ture under hensyntagen til de for området særligt gældende begrænsninger.

Private lodsejere langs Ho Bugt og Varde å har med virkning fra 1. april 2005 mundtlig givet Naturguiden© ved Lokalhistorisk Værksted® i Oksbøl tilladelse til, at gennemføre den årlige kulturhistoriske "St. Enders Vandring" på Store Bededags Søndag; via de berørte lodsejeres private enge, marker, stier og veje.

Aage V. Jensens Naturfond har ved direktør Leif Skov den 30. august 2010 mundtlig godkendt Peter Skak Olufsen A/S Filsø Gods hidtidige gældende aftale fra 1. januar 1984 med Naturguiden© ved Lokalhistorisk Værksted® i Oksbøl om, at denne må fortsætte med, at besejle Filsø å med kano i sommerhalvåret uden for fuglenes ynglesæson.

Private lodsejere på begge sider af Jegumodde, Søvigsund, Søndersundet og Troldholm Bæk har i 2011 mundtlig tilladt Naturguiden© ved Lokalhistorisk Værksted® i Oksbøl, at fortsætte den siden 1984 påbegyndte besejling af samme vandløb med kano i sommerhalvåret uden for fuglenes ynglesæson.

Naturguiden© ved Lokalhistorisk Værksted® i Oksbøl har pr. 1. april 2011 indvilliget i, at rapportere om eventuelle synlige beskadigelser eller krænkelser af de beskyttede naturområder i Naturguidens lokale arbejdsområde til de sammesteds berørte lodsejere eller myndigheder.

Private lodsejere med direkte adgang til den i foråret 2012 nyetablerede spang over stryget mellem Søvigsund og den nye Filsø Søndersø, har medio maj 2012 mundtlig tilladt Naturguiden©, at benytte deres private markveje og stier til passage af mindre guidede grupper af gående eller cyklende personer.

Nationalpark Vadehavets Sekretariat på Rømø har den 20. juni 2013 efter begrundet ansøgning givet Naturguiden© tilladelse til, at benytte Nationalpark Vadehavets Logo i to år på forsiden af denne website; - jf. journal nr. NST-942-00002 ref.: THHCH/ALHDY.

Medlem af Naturvejlederforeningen i Danmark

Andre foredrag og guidede ture
- kan arrangeres efter aftale med

historiker & naturguide Gert Ravn - 75 27 19 15 / 23 84 84 24
gert-ravn@mail.dk & www.naturguiden.info

SE-nr.: 92 22 83 55